החברה לרפואת הנקה בישראל

כניסה למשתמשים רשומים

תקנון

תקנון

תקנון החברה לרפואת הנקה בישראל

הוראות יסוד החברה הישראלית לרפואת הנקה
1.    תוקף 
1.1.    החברה הישראלית לרפואת הנקה, (להלן – "החברה"), מעוגנת בהסתדרות הרפואית בישראל (להלן – "הר"י") ופועלת ברוח חוקיה ונהליה.
1.2.    הנספחים לתקנון זה ניתנים לשינוי עפ"י החלטת חברי ועד החברה הישראלית לרפואת הנקה.
2.    מטרות החברה הישראלית לרפואת הנקה
2.1.    שיפור הטיפול הרפואי בנשים מניקות וילדיהן
2.2.    השגת יעדים בינלאומיים של שיעורי ההנקה בישראל
2.3.    הפצת ידע מקצועי וטיפוח מודעותם של הרופאים בהתמחויות השונות בישראל המקבלים החלטות הנוגעות לבריאות האישה המניקה ולבריאות הילד היונק.
2.4.    הנגשת הידע הנדרש לטיפול במצבים רפואיים שונים המתקיימים אצל נשים מיניקות ותינוקות יונקים, מבלי לפגוע בהנקה.
2.5.    שיפור שיתוף פעולה בין כלל הרופאים לבין גורמים פארארפואיים מקצועיים אחרים  – כגון: סיעוד, ייעוץ הנקה, ייעוץ תזונה ועוד, וכן רופאים המתמחים בנושא  ההנקה.
2.6.    פיתוח מסגרת שתאפשר הכשרה ברמות שונות של רפואת הנקה לרופאים בישראל.
2.7.    פיתוח שיתוף פעולה והקפדה על קיום אמות מידה אתיות-מקצועיות עם עמיתים בארץ ובחו"ל
2.8.    קידום מחקר בנושא הנקה בישראל
3.    סמכות – למימוש מטרותיה רשאית החברה לנקוט כל פעולה חוקית הנראית לה ובכלל זה:
3.1.    ארגון כנסים, אירועים והשתלמויות במסגרות ארציות ובינלאומיות
3.2.    קביעת תקנות, נהלים וסדרים לפעילות החברה
3.3.    טיפוח קשרים עם מוסדות תמיכה בהנקה וארגונים לרפואת ההנקה בארץ ובעולם
3.4.    הטלת מסי חבר, גיוס כספים וחסויות
3.4.1.    מטעמי ניגוד אינטרסים ובריאות הציבור חל איסור לגייס כספים, תרומות, פרסים או חסויות מגופים העוסקים בפיתוח, ייצור או שיווק תרכובות מזון לתינוק (להלן – "חברות תמ"ל")
3.5.    עידוד קבוצות עניין לפעילות עצמאית במסגרת החברה
3.6.    חלוקת פרסים ומלגות על פי הכללים הנהוגים במלכ"ר
3.7.    ככלל – יוזמה, תכנון ומימוש כל מה שנחוץ לשם השגת מטרות החברה ויעדיה
4.    חברות
4.1.    חבר מן המניין – יוכלו להתקבל רופאים חברי הר"י בעלי עניין ברפואת הנקה. רק לחבר מן המניין הזכות לבחור ולהיבחר לתפקידים.
4.2.    חבר שלא מן המניין – בעלי זכויות מלאות בחברה מלבד הזכות לבחור ולהיבחר לתפקידים, יוכלו להתקבל:
4.2.1.    רופאים בישראל
4.2.2.    רופאי שיניים 

4.3.    חבר חוץ – רופא המוכר על ידי איגוד מקצועי המוכר בארץ מגוריו.  כמו כן יתקבל כחבר חוץ כל חבר מן המניין, שייעדר מן הארץ לתקופה של יותר משנתיים ומבקש להיות חבר חוץ בחברה
4.4.    חבר כבוד – חבר  אשר החברה מבקשת להביע את הוקרתה אליו, בשל תרומתו המיוחדת לרפואת הנקה בארץ. חברות כבוד תוענק על-ידי ועד החברה ברוב של שני שלישים מחברי הוועד, לפחות. חברי הכבוד יוזמנו לכל פגישות האסיפה הכללית ולאירועים השונים שמארגנת החברה.
5.    הרשמת חברים לחברה הישראלית להנקה
5.1.    חברות בחברה מותנית במילוי הדרישות הכתובות בתקנון, כפי שייקבע מעת לעת.
5.2.    מועמד המבקש להצטרף לחברה ימלא טופס הרשמה ויצרף תשלום בצורת המחאה, תשלום מכוון או כסף מזומן, כנדרש.
5.3.    על הוועד לנמק את החלטתו, אם החליט לדחות את הבקשה, ולאפשר לחבר הזדמנות נאותה להופיע בפני הוועד ולטעון את טענותיו. כמו כן, תינתן אפשרות ערעור על החלטת הוועד לבית הדין של הר"י, והכרעתו תהיה סופית
5.4.    טיפול במקרים חריגים יעשה באמצעות חברי ועדת הביקורת
6.    הפסקת חברות בחברה הישראלית להנקה
6.1.    פרישה מרצון תתבצע באמצעות הפסקת תשלום דמי-החבר לחברה. פרישת חבר מן החברה אינה פוטרת אותו ממילוי מחויבויות כספיות ואחרות אליהן נדרש טרם פרישתו.
6.2.    ועד החברה רשאי להחליט על הפסקת חברות בכל אחד מן המקרים הבאים:
6.2.1.     שוכנע הועד בקיום סיבות שאילו היו ידועות לו בעת הרשמת המועמד, הייתה קבלתו נמנעת ברוב קולות.
6.2.2.     לא שולמו מסי החבר ו/או תשלומים אחרים שאותם הוא חייב לחברה כדין וזאת, למרות שחברי הועד שלחו אליו 3 הודעות בדואר רשום (ובתנאי שחלפו שלושים יום ממועד הודעה אחרונה).
6.2.3.    מסיבות אתיות-מקצועיות מוכחות.
7.    זכויות וחובות
7.1.    כל חבר זכאי להשתתף בכינוסים של החברה
7.2.    לתפקידי יו"ר, מזכיר וגזבר יכולים להיבחר חברים מן המניין בלבד
7.3.    על כל חבר למלא אחר ההחלטות שיתקבלו במוסדות החברה.
7.4.    הזכות לבחור ולהיבחר:
7.4.1.    כל חבר מן המניין זכאי להשתתף בבחירות למוסדות החברה ובלבד שעמד בקריטריונים הללו:
7.4.1.1.    לא עבר על תקנון החברה ואין לו בעיה אתית המגבילה את מועמדותו.
7.4.1.2.    נרשם לחברה ושילם מסי-החבר כנדרש, עד 3 חודשים טרם סגירת רשימת המועמדים להיבחר לוועד.
7.4.2.    כל חבר מן המניין רשאי להציג מועמדותו להיבחר למוסדות החברה, מלבד תפקידי גזבר, מזכיר או יו"ר ובלבד שעמד בקריטריונים הללו:
7.4.2.1.    לא עבר על תקנון החברה ואין לו בעיה אתית המגבילה את חברותו.
7.4.2.2.     חברות רציפה בחברה לרפואת הנקה במשך השנתיים שקדמו לבחירות.
7.4.2.3.     שילם מסי-החבר כנדרש, עד שלושה חודשים לפני מועד סגירת רשימת המועמדים להיבחר.
7.4.3.    כל חבר מן המניין רשאי להציג מועמדותו לתפקיד גזבר, מזכיר או יו"ר החברה, בתנאי שעמד בקריטריונים הללו:
7.4.3.1.     בעל רישיון קבוע לעסוק ברפואה במדינת ישראל.
7.4.3.2.     לא עבר על תקנון החברה ואין לו בעיה אתית המונעת הגשת מועמדותו.
7.4.3.3.     חברות רציפה בחברה לרפואת הנקה במשך שלוש השנים שקדמו לבחירות.
7.4.3.4.     שילם מסי-החבר כנדרש, עד שלושה חודשים לפני מועד סגירת רשימת המועמדים לתפקיד היו"ר, כפי שנקבע ע"י חברי הועד.
8.    מוסדות החברה
8.1.    האסיפה הכללית
8.1.1.    אסיפה כללית של החברה תתקיים אחת לשנה. מועד האסיפה ומקומה ייקבעו על-ידי הוועד. ההזמנות יישלחו לכל החברים 30 ימים, לפחות, לפני המועד שנקבע. הוועד יידע את הר"י בדבר קיומה ומועדה של האסיפה. ההזמנות יפרטו את סדר היום של האסיפה או, לחלופין, יפנו את החברים למקום שבו מפורסם סדר היום.
8.1.2.    סדר היום ייקבע על-ידי הוועד. נושא שלא נכלל בסדר היום, כפי שפורסם, לא יידון באסיפה, אלא אם כן החליטה על כך האסיפה ברוב קולות המשתתפים.
8.1.3.    האסיפה תהיה בעלת רוב חוקי, אם יהיו נוכחים בה מחצית, לפחות, מחברי החברה בעלי זכות ההצבעה. אם בזמן שנקבע לא יהיה מניין חוקי כנ"ל, תידחה האסיפה הכללית למשך שעה, ואז תתקיים ותהיה חוקית בכל מספר של משתתפים. זכות ההצבעה שמורה לחברים מן המניין בלבד.
8.1.4.    החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות הנוכחים. ההצבעות יהיו בהרמת ידיים, אלא אם כן נדרשה הצבעה חשאית על-ידי 10% לפחות מהמשתתפים. אם הדעות בהצבעה יהיו שקולות – יכריע היו"ר.
8.1.5.    תפקידי האסיפה הכללית הם: 
8.1.5.1.    קבלת דו"ח על פעילות הוועד, כולל דו"ח כספי;
8.1.5.2.    בחירת יו"ר וחברי ועד אחת לארבע שנים, לפחות; בחירות באמצעים אלקטרוניים לא יתבצעו בהכרח במסגרת האסיפה הכללית.
8.1.5.3.    דיון והחלטה בנושאים שעל סדר היום;
8.1.5.4.    התוויית הנחיות ודרכי פעולה לוועד ופעילות החברה עד לאסיפה הבאה
8.2.    אסיפה כללית שלא מן המניין
8.2.1.    הוועד יוכל לקרוא לאסיפה כללית שלא מן המניין בכל עת, והוא חייב לעשות זאת בתוך חודש ימים מיום קבלת דרישה בכתב מאת 20% לפחות מהחברים מן המניין של החברה. אסיפה זו תהיה חוקית בתנאים כפי שנקבעו עבור אסיפה כללית מן המניין
8.2.2.    
8.3.    יו"ר החברה
8.3.1.    היו"ר ייבחר באסיפה הכללית, ברוב רגיל של הנוכחים בעלי זכות ההצבעה, לכהונה של עד ארבע שנים, ולא יוכל לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות.
8.3.2.    מתפקידו של היו"ר למלא אחר הסמכויות והתפקידים ובהם לייצג את החברה בפני גורמים שונים בארץ ובחו"ל, לכהן כיו"ר ועד החברה ולהיות אחראי לפעילויות החברה למיניהן. בהיעדרו, ימלא את מקומו מזכיר החברה.
8.3.3.    סמכויות ותפקידי היו"ר:
8.3.3.1.    אחריות לביצוע מטרות החברה, קידום פעילות מדעית וביצוע תוכנית העבודה השנתית;
8.3.3.2.    חובת נאמנות וזהירות כלפי החברה וכלפי הר"י;
8.3.3.3.    פיתוח תורות עבודה מקצועיות וכתיבת ניירות עמדה, בשיתוף ובתיאום עם האגף למדיניות רפואית בהר"י;
8.3.3.4.    פעילות מקצועית ייעודית והשתתפות בבניית מהלכים מכוונים לבטיחות הטיפול, בשיתוף האגף למדיניות רפואית בהר"י;
8.3.3.5.    אחריות לפעילות תקינה של החברה על-פי התקנון והנהלים;
8.3.3.6.    אחריות-על לפעילות מוסדות החברה;
8.3.3.7.    אחריות לכינוס כנסים מדעיים של החברה;
8.3.3.8.    כינוס הוועד ואסיפות כלליות;
8.3.3.9.    ייצוג החברה בארץ ובחו"ל;
8.3.3.10.    ייצוג בוועדות הכנסת ומתן משוב להצעות חוק הנוגעות לחברה, בהתאם למדיניות הר"י;
8.3.3.11.    הקמת ועדות-משנה לנושאים ספציפיים ופיקוח על פעילותן;
8.3.3.12.    ביצוע פעולות על-פי החלטת הוועד;
8.3.3.13.    מורשה חתימה בחשבון החברה.
8.3.3.14.    אחריות לניהול, תיעוד והעברה מסודרת של מסמכים ומידע לנושאי התפקידים הבאים אחריו, בהתאם לנוהל העברת תפקיד של הר"י.
8.4.    ועד מנהל החברה (להלן – "ועד") המונה 7 חברים
8.4.1.    הועד מורכב מיו"ר, מזכיר, גזבר ועוד 4 חברי ועד
8.4.2.    חברי הוועד ייבחרו על-ידי האסיפה הכללית לתקופה של עד ארבע שנים, ולא יוכלו לכהן יותר משלוש קדנציות רצופות. לאחר מכן, תידרש תקופת צינון של קדנציה אחת, לפחות. חבר ועד שמילא את מכסת הקדנציות יוכל להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ללא תקופת צינון.
8.4.3.    סמכויות ותפקידי חבר ועד:
8.4.3.1.    חובת נאמנות וזהירות כלפי החברה וכלפי הר"י;
8.4.3.2.    הוצאה לפועל של החלטות האסיפה הכללית של החברה;
8.4.3.3.    קבלת החלטות בהתאם לתקנון החברה ולתקנון הר"י;
8.4.3.4.    השתתפות קבועה בישיבות ועד החברה;
8.4.3.5.    מעורבות אקטיבית בהתוויית פעילות מדעית;
8.4.3.6.    עיון בדו"חות הכספיים ובדו"חות הפעילות, היוצאים מטעם היו"ר והגזבר;
8.4.3.7.    קבלת אחריות משותפת להחלטות הנהלת החברה;
8.4.3.8.    אחריות לנושאים שונים, כגון מלגות, נסיעות, מחקרים, התמחות וחינוך – כיושבי-ראש ועדות המשנה, או במקום ועדות אלו, ככל שלא מונו באופן ספציפי על-ידי הוועד;
8.4.3.9.    גיבוש הערות והתייחסות לדו"חות הביקורת מטעם ועדת ביקורת.
8.4.4.    הוועד יבחר בישיבתו הראשונה מזכיר וגזבר. היו"ר יכנס את ישיבות הוועד ויקבע את סדר היום. 
8.4.5.    ישיבות הוועד יהיו חוקיות רק כאשר משתתפים בהן מחצית, לפחות, מחברי הוועד. ישיבות הוועד יתקיימו פעמיים בשנה, לפחות.
8.4.6.    במקרה של שוויון קולות בהצבעת הוועד – יכריע קולו של היו"ר. הוועד יתעד את החלטותיו, והנימוקים שבצידן, בפרוטוקולים כתובים.
8.4.7.    הוועד יכהן בתפקידו עד שייבחר ועד חדש על-ידי האסיפה הכללית של החברה.
8.4.8.    ועד החברה לא יוכל לקבל כל החלטה הנוגדת ו/או שאינה מתיישבת עם תקנונה, מדיניותה, החלטותיה או פעולותיה של הר"י.
8.4.9.    חבר ועד לא יקבל שכר עבור שירותיו לחברה.
8.4.10.    חבר ועד רשאי לקבל החזר הוצאות בתפקיד על סמך החלטת ועד, המעוגנת בפרוטוקול ישיבה והמצאת קבלות וחשבוניות.
8.4.11.    חבר ועד החברה שנעדר מארבע ישיבות רצופות, ללא סיבה סבירה, ייחשב כמתפטר מתפקידו, ותופסק כהונתו, ובלבד שתישלח אליו התראה מתאימה, ותינתן לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הוועד.
8.4.12.    התפטר או הועבר חבר ועד החברה מתפקידו, או שנבצר ממנו להמשיך לכהן בתפקידו מכל סיבה שהיא, יבוא במקומו החבר שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחרי חברי הוועד המכהנים בבחירות לחברה.
8.4.13.    על אף האמור לעיל, במקרה ופחת מספר חברי הוועד לפני תום כהונתם עד למטה משלושה חברים, יכנסו חברי הוועד הנותרים, בתוך 60 ימים, אסיפה כללית שלא מן המניין לשם החלטה על הרכב הוועד.
8.4.14.    ועד החברה מחויב בכל ההתחייבויות המשפטיות (כספיות וחוזיות) שנטל על עצמו הוועד היוצא של החברה, ובלבד שנתקבלו בהתאם לתקנון הר"י, אלא אם כן פעל הוועד היוצא בניגוד לתקנון החברה או בניגוד לתקנון הר"י, וזאת בכפוף לכל דין.
8.5.    גזבר החברה
8.5.1.    גזבר החברה ייבחר על-ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות, ויהיה אחראי, בין היתר, לטיפול בדמי החבר באמצעות תיאום מנגנון גביית דמי החבר מול הר"י, קבלת עדכונים ביחס למספר החברים המשלמים וסיוע למשלוח דרישות ואזהרות לחברים שאינם משלמים. הגזבר אחראי לשימוש מושכל בכספי החברה, לניהול התנועות הכספיות של החברה ולהעברת מסמכים כגון חשבוניות והעתקי המחאות למחלקת הנהלת החשבונות בהר"י.
8.5.2.    הפעילות הכלכלית של החברה תתבצע אך ורק בתיאום עם מחלקת החשבונות בהר"י. מתפקיד הגזבר להגיש לוועד ולאסיפה הכללית דו"ח על פעילות זו.
8.5.3.    בהיעדר הגזבר, ימלא את מקומו היו"ר או המזכיר.
8.5.4.    סמכויות ותפקידי הגזבר:
8.5.4.1.    חובת נאמנות וזהירות כלפי החברה וכלפי הר"י;
8.5.4.2.    אחראי על השימוש המושכל בכספי החברה ושמירת קופת החברה ונכסיה (לרבות השוואה ובדיקה של הצעות כלכליות מספקים חיצוניים);
8.5.4.3.    חתימה על חוזים והתקשרויות שאושרו על-ידי הר"י;
8.5.4.4.    ניהול התנועות הכספיות של החברה בחשבון הבנק, לרבות שמירת המסמכים;
8.5.4.5.    הגשת דו"ח מצב פיננסי לוועד החברה ודו"ח שנתי לחברי החברה;
8.5.4.6.    העברת מסמכים כספיים לעיון ועדת הביקורת של החברה;
8.5.4.7.    הגשת מסמכים וקבלות להנהלת החשבונות בהר"י;
8.5.4.8.    אחריות על המועסקים בחברה (כגון, מזכירות);
8.5.4.9.    מורשה חתימה בחשבון החברה;
8.5.4.10.    השתתפות קבועה בישיבות ועד החברה.
8.6.    מזכיר החברה
8.6.1.    מזכיר החברה ייבחר על ידי הוועד ומבין חבריו ברוב קולות.
8.6.2.    מתפקידו לדאוג לעריכת פרוטוקולים של ישיבות הוועד, לבצע את ההתכתבויות של החברה, לדאוג לרשימה מעודכנת של החברים וכתובותיהם, וכמו כן עליו להודיע לחברים על פגישות, אסיפות ותכניות. 
8.6.3.    בהיעדר המזכיר, ימלא את מקומו היו"ר או הגזבר.
8.6.4.    סמכויות ותפקידי המזכיר:
8.6.4.1.    משמש כסגן יו"ר החברה וממלא מקומו, נושא באחריות משותפת ומסייע ליו"ר בכל תפקידיו;
8.6.4.2.    חובת נאמנות וזהירות כלפי החברה וכלפי הר"י;
8.6.4.3.    עריכת רישום מסודר ומעודכן של חברי החברה, בשיתוף מחלקת איגודים בהר"י;
8.6.4.4.    משלוח הודעות לחברי החברה על פגישות, כנסים ותוכניות;
8.6.4.5.    עריכת פרוטוקולים של ישיבות והחלטות הוועד, והעברתם לוועדת הביקורת;
8.6.4.6.    העברת סיכום החלטות אופרטיביות למחלקת איגודים בהר"י;
8.6.4.7.    העברת פרוטוקול בחירות ותוצאותיהן למחלקת איגודים בהר"י;
8.6.4.8.    מורשה חתימה בחשבון החברה;
8.6.4.9.    השתתפות קבועה בישיבות ועד החברה.
8.7.    ועדת ביקורת
8.7.1.    האסיפה הכללית תבחר שלושה חברים, שיהוו את ועדת הביקורת. תפקידי הוועדה יהיו לבדוק את כל העניינים הכספיים של החברה ואת חוקיות ההחלטות.
8.7.2.    על חברי ועדת הביקורת להיות בלתי תלויים – אינם מועמדים ואינם מכהנים בתפקיד נושא משרה אחר בהנהלת החברה
8.7.3.    סמכויות ותפקידי ועדת ביקורת:
8.7.3.1.    הוועדה פועלת על-פי החוק, כללי האתיקה, תקנון הר"י ותקנון החברה ועל-פי הקווים המנחים של מבקר הפנים של הר"י.
8.7.3.2.    הוועדה עצמאית במילוי תפקידיה (אינה כפופה לוועד).
8.7.3.3.    ביקורת רטרואקטיבית על התנהלות ועד החברה ועל פעילות הוועדות השונות.
8.7.3.4.    בדיקת כל העניינים הכספיים והוצאות החברה, על סמך דו"חות הגזבר והנתונים המצויים במחלקת הנהלת חשבונות בהר"י.
8.7.3.5.    בדיקת תקינות קבלת ההחלטות  בחברה על-פי התקנון, הנהלים וכללי הצדק הטבעי:
8.7.3.6.    הליך פרוצדורלי נאות של קבלת החלטות ופעולות (ללא התייחסות מהותית), קיום קריטריונים אובייקטיביים למימון בסיוע החברה, העדר ניגודי עניינים, שיקולים זרים, משוא פנים או ניצול מעמד ושררה.
8.7.3.7.    שיקול דעתה והחלטותיה של הוועדה אינם באים להחליף את סמכויות ההחלטה של ועד החברה (אינה יכולה לפסול החלטות ופעולות אשר נתקבלו כדין, גם אם אינן מקובלות על חבריה).
8.7.3.8.    הכנת דו"ח ביקורת שנתי והצגתו באסיפה הכללית של החברה.
8.7.3.9.    משלוח דו"ח הביקורת לוועד ולמחלקת איגודים בהר"י.
8.8.    ועדות משנה
8.8.1.    האסיפה הכללית או הוועד רשאים להקים ועדות נוספות, לפי הצורך.
8.8.2.    ועדות אלו יהיו כפופות לוועד החברה.
8.8.3.    כל החלטה ותקנה מההחלטות ומתקנות ועדות המשנה של החברה, אשר אינן מתיישבות ו/או סותרות ו/או מתנגדות לתקנות ולהחלטות ועד החברה – בטלות מעיקרן.
8.9.    חובות נושאי משרה
8.9.1.    נושאי משרה בחברה חבים בחובת זהירות ובחובת אמונים כלפי החברה וכלפי הר"י.
8.10.    ניגוד אינטרסים
8.10.1.    נושא משרה בחברה, שפעל תוך ניגוד עניינים ו/או בניגוד להחלטות הוועד או בניגוד להחלטות הר"י ו/או בניגוד לטובת החברה ו/או הר"י – רשאי הוועד באישור ועדת הביקורת לדרוש את העברתו מתפקידו, לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ורשאי הוועד להתלונן כנגדו בלשכה לאתיקה של הר"י.
8.10.2.    ככלל, הסמכות להעביר חבר ועד או חבר ועדת הביקורת שנבחר באסיפה הכללית מתפקידו מסורה לאסיפה הכללית. הסמכות להעביר את המזכיר או הגזבר מתפקידיהם ככאלה מסורה לוועד החברה בהחלטה מנומקת, שנתקבלה ברוב קולות.
8.10.3.    על החלטת האסיפה הכללית או ועד החברה ניתן לערער בפני בית הדין של הר"י, והחלטתו תהיה סופית.
9.    כספים
9.1.    תקציב החברה וגובה מסי החבר שיוטלו על חברי החברה ייקבעו על-ידי הוועד. שיעור מסי החבר ייקבע באישור הוועד המרכזי של הר"י, וכל שינוי או עדכון בו מחייב קבלת אישור מוקדם של הר"י. 
9.2.    הוועד רשאי להטיל מס נוסף או תשלום למטרה מיוחדת, ובלבד שיקבל על כך אישור ברוב פשוט של האסיפה הכללית ואישור הוועד המרכזי של הר"י.
9.3.    חבר כבוד יהיה פטור מתשלום מסי חבר.
9.4.    יו"ר החברה, הגזבר והמזכיר יהיו מורשי חתימה בחשבון הבנק של החברה בתקופת כהונתם. על המחאות החברה להיות חתומות על-ידי שני מורשי חתימה.
9.5.    מורשה חתימה, שנבצר ממנו למלא את תפקידו לתקופה ארוכה משלושה חודשים, מכל סיבה שהיא (כגון יציאה לחו"ל) – תבוטל חתימתו בחשבון החברה בבנק, וּועד החברה ימנה תחתיו מורשה חתימה אחר מקרבו.
9.6.    כספי החברה והכנסותיה ישמשו אך ורק להשגת מטרותיה וכל חלק מהם לא ישולם ולא יועבר בין אם בצורה של חלוקת רווחים כספיים ובין אם בצורה אחרת, לחברים בה
9.7.    אין באמור בסעיף הקודם כדי למנוע מבעד החברה לשלם לחבריה עבור שירותים שהיא תקבל מהם ובלבד שהחלטות בעניין זה יתקבלו ע"י רוב חברי הועד וחברי ועדת הביקורת, עפ"י כללי מנהל תקין.
9.8.    חלוקת טובות הנאה בין חברי החברה הנה אסורה בתכלית
10.    אישור ושינויי תקנון
10.1.    תקנון זה יאושר על-ידי האסיפה הכללית ברוב פשוט.
10.2.    שינויים בתקנון לא יוכלו להיעשות ברוב פשוט באסיפה הכללית, אלא ברוב של שני שלישים של המשתתפים באסיפה.  
10.3.     הצעה לשינוי בתקנון תשלח בכתב למזכיר החברה עד ששה שבועות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית שנקבעה ע"י חברי הועד.
10.4.    כל הצעה לשינוי בתקנון תובא לידיעת החברים באמצעות מזכיר החברה, עד 30 ימים לפני כינוס האסיפה הכללית שבה היא אמורה לעלות לדיון. 
10.5.    אין בשום פנים לשנות סעיפים 1-2.
10.6.    השינויים המוצעים יובאו לדיון בפני האסיפה הכללית, ושינויים שהתקבלו ברוב הדרוש יצוינו במפורש בפרוטוקול האסיפה, ויקבלו את אישור היועץ המשפטי בהר"י, בטרם ייכנסו לתוקף.
10.7.    עד החברה ידאג להעביר להר"י תקנון מעודכן, הכולל את כל השינויים שנתקבלו ואושרו.
11.    פירוק החברה
11.1.    החלטה על-פירוק החברה תוכל להתקבל אך ורק באסיפה הכללית וברוב של 75% לפחות של החברים מן המניין. במקרה של פירוק החברה, יועבר רכוש החברה לוועד המרכזי של הר"י, אשר יעבירו, לפי שיקול דעתו, לכל גוף דומה או זהה במטרותיו לחברה.
12.    פרשנות
12.1.    סעיפי תקנון זה יהיו נתונים לפרשנות היועץ המשפטי של הר"י, וכל נושא משפטי שאינו מוסדר בתקנון יקבל מענה במחלקה המשפטית של הר"י.
12.2.    כל הנאמר בתקנון זה, הנכתב בלשון זכר, מתייחס בכל מקרה הן לזכר והן לנקבה.

נספח: נוהל בחירות

1.    מטרת נוהל זה לקבוע סדרי בחירות תקינים באיגודים ובחברות המדעיות של הר"י.
2.    ועד החברה רשאי לקבוע את אופן הבחירות כבחירות ישירות ליו"ר החברה ולשאר חברי הוועד או כבחירות כלליות, שבהן המקבל את מרב הקולות יכהן כיו"ר, והבאים אחריו – כחברי ועד, ובלבד שההחלטה תהיה ידועה מראש וברורה לכלל החברים.
3.    90 ימים טרם עריכת בחירות בחברה, ימנה ועד החברה ועדת בחירות בת שלושה חברים בלתי תלויים, שאינם מועמדים לתפקיד נושא משרה  בחברה.
4.    ועדת הבחירות תיידע את כל חברי החברה בדבר האפשרות להגיש מועמדות לתפקיד היו"ר ו/או לתפקיד חבר בוועד החברה, ותפרט את הקריטריונים שבהם צריך המועמד לתפקיד לעמוד. הגשת המועמדויות לוועדת הבחירות תיעשה לא יאוחר מ-45 ימים לפני מועד הבחירות.
5.    הבחירות יהיו חשאיות. הוועד וּועדת הבחירות יקבעו את אופן הבחירות כבחירות אישיות במסגרת האסיפה הכללית או, לחלופין, כבחירות אלקטרוניות באמצעות המערכת שפותחה לשם כך בהר"י.
6.    ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות החברה, על-פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון החברה.
7.    לא יאוחר מ-30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול את סדרי הבחירות בהתאם לאופן שנקבע. בבחירות אישיות תכלול ההזמנה לפחות את סדר היום, כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים. בבחירות אלקטרוניות תכלול ההזמנה לפחות את ציון הימים והשעות שבהם ניתן יהיה לבחור באמצעות המערכת, הפניה להסבר על השימוש במערכת ושמות המועמדים בצירוף מצעם. 
8.    על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לחברה לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.
9.    בתקופת הבחירות תהיה ועדת הבחירות זמינה לצורך התייעצות והכרעה בנושאים חריגים.
10.    עם סגירת הקלפיות או סגירת המערכת האלקטרונית, תתחיל ועדת הבחירות למנות את הקולות, או תקבל לידיה את תוצאות ההצבעה (בהתאמה). בספירה ידנית, רשאי כל מועמד לבקש להציב משקיף מטעמו בזמן ספירת הקולות.
11.    במקרה של שוויון קולות, יתבצע סיבוב בחירות נוסף בין שני המועמדים שקיבלו את מספר הקולות הרב ביותר. במקרה של שוויון בסיבוב הנוסף, תתכנס ועדת הבחירות ותכריע בין המועמדים על-ידי הגרלה או על-ידי קביעת רוטציה בתפקיד, בהסכמת הנבחרים.
12.    חבר שנבחר כיו"ר וגם כחבר ועד יפנה את מקומו באחד התפקידים, על-פי בחירתו, למי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר אחריו.
13.    אם מספר המועמדים זהה למספר נושאי המשרה כפי שקבוע בתקנון החברה, ניתן לאשר את הרכב הוועד בהצבעה גלויה, ובלבד שתינתן אפשרות לבוחרים להתנגד למינויו של מועמד לתפקיד. על אף האמור בסעיף זה, תתקיים הצבעה חשאית אף במקרה זה על-פי דרישת 20% לפחות מהחברים בעלי זכות ההצבעה  בחברה.
14.    ועדת הבחירות תודיע בכתב, בתוך עשרה ימים ממועד הבחירות, את תוצאותיהן ותדווח עליהן לחברי החברה ולהר"י.
15.    התנהלות הבחירות תהיה תואמת, בכל מצב, את הנאמר בתקנון הר"י ובתקנון החברה.
16.    ערעור על מהלך הבחירות ותוצאותיהן יוגש לא יאוחר מ-14 יום ממועד הבחירות לוועדת הבחירות של החברה. על החלטת ועדת הבחירות להינתן בתוך שבעה ימים ממועד קבלת הערעור. ערעור על החלטת ועדת הבחירות יוגש ליועץ המשפטי בהר"י תוך שבעה ימים ממועד קבלת החלטת ועדת הבחירות, והכרעתו תהיה סופית.

 

מדיניות ביטול עסקה:

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981

 

עבור הרצאות מוקלטות בעלות של פחות מ-50₪:
אין החזר תשלום,
ההקלטה פתוחה לצפייה למשך 30 יום.

 

עבור השתתפות בהרצאות, וובינרים וימי עיון בעלות של מעל 50₪ :
במידה ולא השתתפת ואין הקלטה קיימת ניתן ליצור קשר איתנו במייל ibfmed@ima.org.il  –  לצורך ביטול וקבלת החזר כספי.

 

נגישות

כבר רשומים? התחברו

משתמש חדש

דאגתי לכם ליצירת חשבון קלה ומהירה במיוחד. המשיכו למילוי פרטיכם ותוכלו להינות מהיתרונות של משתמש רשום כבר עכשיו.

הרשמה לניוזלטר

רישום משתמש